OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

SUMMER GUITAR FESTIVAL
  1. Organizatorem Summer Guitar Festival jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a Współorganizatorem festiwalu jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą w Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.
  2. Uczestnicy Summer Guitar Festival sami opłacają koszty zgodnie z wybranym pakietem wg obowiązującego cennika, udostępnionego na stronie internetowej Festwialu.
  3. Wpłaty rezerwacyjnej 30% kosztu PAKIETU za udział w Festiwalu  należy dokonać w ciągu trzech dni od zgłoszenia dokonanego przez stronę https://guitarfestival.okis.pl/ na konto:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław

Santander Bank Polska S.A. 69 1090 2398 0000 0006 0801 z tytułem: [nr zamówienia] + [imię i nazwisko     uczestnika]

 

Wpłatę pozostałych 70% PAKIETU za udział w Festiwalu należy uiścić najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Festiwalu ze względu   na zarezerwowane miejsca noclegowe.

 

4. Cena pakietu obejmuje całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych), udział w wydarzeniach towarzyszących oraz uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i/lub grupowych (zgodnie z ofertą wybranego pakietu). Wykupując pakiet dodatkowy można podwyższyć standard pobytu w czasie Festiwalu.

5. Za niewykorzystany udział w Summer Guitar Festival nie przysługuje zwrot ani zmniejszenie kosztów udziału jeśli ten brak udziału wynika z winy uczestnika

6. Zgłoszenia przez stronę https://guitarfestival.okis.pl/ przyjmowane są do dnia 11.07.2021 włącznie. Organizator może zamknąć nabór wcześniej jeśli ograniczona ilość miejsc zostanie już wykupiona przed podanym terminem.

7. Zwrot udziału uczestnikowi nastąpi w przypadku odwołania imprezy z winy Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Summer Guitar Festival w przypadku, gdy z powodu siły wyższej imprezy tego rodzaju nie mogą się odbyć na terenie danej gminy, w przypadku wystąpienia kolejnej fali epidemii COVID-19 i wzroście ryzyka zachorowania lub gdy liczba zgłoszeń na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia nie osiągnęła 50 % z dostępnej liczby miejsc lub nie pokrywa kosztów realizacji festiwalu. W tym przypadku Organizator zwróci osobom, które dokonały zgłoszenia udziału przed terminem określonym powyżej 90 % wpłaconej kwoty.

9. W przypadku niemożności przybycia na Summer Guitar Festival należy poinformować o tym Organizatora Kursu.

10. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie oraz oraz posiadania dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie przy sobie przez cały okres trwania festiwalu

11. Informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://guitarfestival.okis.pl/ lub telefonicznie: +48 71 344 28 64

12. Przed przystąpieniem do zgłoszenia na Summer Guitar Festival Organizator wymaga
szczegółowego zapoznania się z ofertą, internetowym Zgłoszeniem oraz Regulaminem.

13. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania uczestnika na Summer Guitar Festival jest dokonanie wpłaty za kurs, wypełnienie wszystkich obowiązkowych rubryk zgłoszenia i akceptacja Regulaminu. Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie sklepu https://guitarfestival.okis.pl/ w podsumowaniu zakupu pakietu.

14. Program Summer Guitar Festival przewiduje przyjazdy uczestników w dniu 22 lipca 2021 r.
a odjazdy w dniu 1 sierpnia 2021 r. po śniadaniu.

15. Uczestnicy po przyjeździe zgłaszają się wraz z dokumentami tożsamości do Recepcji w Krzyżowej celem uzyskania zakwaterowania, informacji o rozkładzie zajęć i programie Summer Guitar Festival.

16. W związku z epidemią COVID-19 Organizatorzy w okresie trwania Summer Guitar Festival w przypadku gdy zajdzie taka konieczność dostosują warunki oraz procedury higieniczno-sanitarne do obowiązujących w tym czasie przepisów prawa oraz wprowadzą zasady i procedury zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczestnictwa w Summer Guitar Festival.

17. Organizator i Współorganizator zapewniają środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło) oraz w przypadku, gdy będą wymagały tego przepisy prawa są zobowiązani do dezynfekcji pomieszczeń, oraz są zobowiązani do informowania o ilości osób mogących w danym momencie przebywać w danym pomieszczeniu.

18. W razie gdy wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa Uczestnicy są zobowiązani do przyjazdu z własnymi maseczkami ochronnymi i noszenia ich w trakcie pobytu na Summer Guitar Festival.

19. Organizator i Współorganizator mają pełne prawo do sfilmowania, nagrywania i sfotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji oraz mogą udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie. Bez zgody Organizatora lub Współorganizatora filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione.

20. W porozumieniu z Dyrektorem artystycznym i Współorganizatorem Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Summer Guitar Festival, zmian w programie zajęć oraz niezależnych od Organizatora zmian w składzie kadry pedagogicznej.

21. Grafik zajęć ustala dyrektor artystyczny w porozumieniu z Organizatorem i Współorganizatorem. Surowo wzbronione jest indywidualne uzgadnianie lekcji z wykładowcami Summer Guitar Festival. Każde naruszenie tego punktu Regulaminu prowadzi do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z Summer Guitar Festival bez prawa zwrotu jakichkolwiek kosztów.

22. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione, a nie zostały zdeponowane i pokwitowane w Recepcji w Krzyżowej.

23. Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Summer Guitar Festival.

24. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka MDSM Krzyżowa oraz programu Summer Guitar Festival (np.: godziny posiłków, zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów w pokojach, cisza nocna) obowiązujących w MDSM Krzyżowa.

25. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.

26. Organizator i Współorganizator mają prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

27. Wstęp do sal warsztatowych, zarówno podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych, będzie odbywał się na podstawie wcześniej zgłoszonych list uczestnictwa lub identyfikatorów informujących o rodzaju pakietu wykupionego przez danego uczestnika.

28. Zabronione jest wprowadzanie do pokoi osób niezameldowanych w nich przez Organizatora i Współorganizatora oraz nieuczestniczących w Summer Guitar Festival.

29. Za wszelkie zawinione uszkodzenia i braki w urządzeniach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży uczestnicy ponoszą indywidualną odpowiedzialność materialną.

30. W przypadku gdy zostanie stwierdzone przez Organizatora, lub osobę przez niego upoważnioną naruszenie zakazów określonych w niniejszych Warunkach, Uczestnik festiwalu, który naruszył zakaz zobowiązuje się zapłacić na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 1000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia.

31. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać odsunięte od udziału w Summer Guitar Festival, w każdym jego momencie, bez zwrotu opłat.

32. Każdy z uczestników Summer Guitar Festival ma obowiązek wypełnienia ankiety dotyczącej wydarzenia udostępnionej przez Organizatora oraz przekazania ankiety Organizatorowi najpóźniej w dniu 31 lipca 2021 r.

33. Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby niepełnoletnie.

34. W związku z trwającą epidemią COVID-19 uczestnicy potwierdzają, że są świadomi zagrożenia oraz przyjeżdżają na Summer Guitar Festival na własną odpowiedzialność.

35. Osoby poniżej 18 roku życia, które uczestniczą w Summer Guitar Festival bez opieki rodziców lub opiekunów prawnych, robią to pod warunkiem podpisania formularza kwalifikacyjnego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie prawni, podpisując formularz, wyrażają zgodę na przejęcie odpowiedzialności za transport uczestnika do i z Krzyżowej. Formularz kwalifikacyjny można pobrać na stronie www.guitarfestival.okis.pl. Wypełniony formularz kwalifikacyjny prosimy przesłać pocztą na adres współorganizatora (Fundacja Krzyżowa) lub podpisaną i zeskanowaną wersję pocztą elektroniczną (guitarfestival@okis.pl) oraz przynieść oryginał formularza do Krzyżowej. 

36. Osoby niepełnoletnie nie mogą opuszczać grupy lub terenu bez wiedzy i zgody Organizatora lub Współorganizatora.

37. Nieletni uczestnicy Summer Guitar Festival, którzy biorą udział w imprezie bez pełnoletnich opiekunów i którzy nie zostaną przez nich odebrani po zakończeniu imprezy, zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody podpisanej przez ich prawnych opiekunów na opuszczenie MDSM Krzyżowa samodzielnie. 

38. W związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Informujemy, że:

a. Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Rynek-Ratusz 24 we Wrocławiu, : 713442864, adres e-mail: sekretariat@okis.pl.
b. Celem zbierania danych jest zawarcie niniejszej umowy
c. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
d. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania warunków niniejszego porozumienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy
e. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
f. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
g. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
h. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania.
i. Mając na uwadze powyższe wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ww. celem oraz na określony w pkt. 8 okres.

Niniejsze warunki stanowią wzór umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego zawieranej z Organizatorem dotyczącym  uczestnictwa w Summer Guitar Festival. Jeśli nie znalazłeś tu informacji, których potrzebujesz, sprawdź zakładkę FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania, a jeśli nadal Cię coś nurtuje, skontaktuj się z Organizatorem.

Regulamin ważny od 16.02.2021.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Kontakt

Telefon

+(48) 71 344 28 64

E-mail

guitarfestival@okis.pl

Adres

Rynek-Ratusz 24,
50-101 Wrocław

Skip to content