Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

Serwis internetowy https://guitarfestival.okis.pl/  jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: – większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana, umieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, – serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, – brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji, – niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. – nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich, przeprowadzono natomiast testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA dające pozytywne rezultaty. – budynek Galerię FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, pl. bpa Nankiera 8, jeszcze nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. – zespół budynków Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24-27, 50-101 Wrocław, który nie spełnia wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Ośrodek Kultury i Sztuki posiada jednak ekspertyzę odstępstw przeciwpożarowych – „Ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego z kwietnia 2018 roku uzupełnione o Postanowienie nr WZ.5595.163.2.2018 z dnia 7.08.2018 r. oraz Postanowienie nr WZ.5595.163.3.2018 z dnia 7.08.2018 roku, które są do wglądu w siedzibie OKiS we Wrocławiu; Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji :

  • brak ogólnego planu budynku,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • brak planów tyflograficznych,
  • brak pętli indukcyjnych.

Punkt obsługi klienta – na III piętrze siedziby OKIS  znajduje się sekretariat obsługujący gości OKIS Ciągi komunikacyjne od przystanków do budynków OKIS UL. Rynek –Ratusz 24-27 oraz Galerii FOTO-GEN  pl. Nankiera 8 : – w bezpośredniej okolicy wskazanych budynków znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: – Siedziba Ośrodka Kultury i Sztuki ze względu na ustanowiony zakaz parkowania nie dysponuje miejscami parkingowymi. Najbliższe miejsca parkingowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na ul. Kurzy Targ i pozostają pod zarządem Gminy Wrocław. – Galeria FOTO-GEN – Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się kilkanaście metrów od wejścia do Galerii ,na ul.Jodłowej,  i pozostają pod zarządem Gminy Wrocław. -Punkt obsługi klienta – na III  piętrze siedziby OKIS  znajduje się sekretariat ,brak jest urządzeń ułatwiających komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne: – Toalety w budynku OKIS i Galerii FOTO-GEN nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego

  • możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego przez stronę www.okis.pl

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym

  • do budynku OKIS i wszystkich jego pomieszczeń oraz Galerii FOTO-GEN  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Powody wyłączenia: Serwis https://guitarfestival.okis.pl/ prowadzony jest od 2019 roku, czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany. Ze względu na architekturę strony należałoby ją zbudować całkowicie od nowa by poprawić dostępność strony,  niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis, a w szczególności dla imprezy, której ona dotyczy. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej okis.pl. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możliwy jest po przejściu na poniższą stronę: Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: dostepnosc@okis.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 071 37 00 229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej: 04-11-2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04-11-2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-03-2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31-03-2022

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Skip to content