Regulamin konkursu gry na gitarze klasycznej MARTINEZ

SUMMER GUITAR FESTIVAL 2024

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 W ramach Summer Guitar Festival 2024 planowane jest przeprowadzenie konkursu gry klasycznej MARTINEZ (zwanego dalej: „Konkursem”) w dwóch kategoriach wiekowych, polegających na przesłuchaniu uczestników przez Jury w dniu 16 lipca 2024 r.
1.2 Konkurs  organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3 Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław (zwanym dalej: „Organizatorem”).
1.4 1.4 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.5 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.guitarfestival.okis.pl.
1.6 Konkurs organizowany jest przez Organizatora na obszarze kompleksu pałacowego w Krzyżowej (Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze), w dniach 14 lipca 2024 r. (okres ten obejmuje przeprowadzenie Konkursu, rozstrzygnięcie oraz okres pokonkursowy).
1.7 Konkurs prowadzone są na żywo, z udziałem publiczności oraz w obecności Jury.
1.8 Organizator informuje, że Konkurs nie są w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”).
2.  ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, czyli solowego występu gitarowego o długości od 10 do 12 minut przed Jury konkursowym.
2.2 W Konkursie mogą wziąć udział gitarzyści klasyczni w jednej z kategorii wiekowych – do lat 18 oraz powyżej lat 18.
2.3 Celem Konkursu jest prezentacja i promocja młodych talentów – gitarzystów biorących udział w Summer Guitar Festival 2024, oswajanie młodych muzyków z publiczną prezentacją na scenie oraz interakcja uczestników festiwalu.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSÓW
3.1 Konkurs jest jednoetapowy, otwarty, skierowany do osób, które biorą udział w warsztatach Summer Guitar Festival 2024 na podstawie wniesionej opłaty PAKIETU MAESTRO.
3.2 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczestników do lat 18 oraz dla uczestników powyżej lat 18.
3.3. Językiem Konkursu są języki polski oraz niemiecki.
3.4 Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Poprzez wniesienie opłaty za PAKIET MAESTRO za uczestnictwo w Summer Guitar Festival 2024 uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także wizerunku przy ogłoszeniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
3.5 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wniesienie opłaty za pakiet MAESTRO za udział w Summer Guitar Festival 2024.
3.6 Uczestnik nie ma obowiązku uczestnictwa w konkursie i może w każdym czasie zrezygnować z udziału w nim.
3.7 Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury złożonego z Organizatorów oraz Wykładowców (nauczycieli gry na gitarze) posiadających odpowiednią wiedzę pozwalającą ocenić umiejętności uczniów. Jury podczas oceny występów konkursowych będzie brało pod uwagę m.in. umuzykalnienie, kreatywność, dobór repertuaru i techniczny aspekt wykonawstwa.
3.8 Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w dniu 20 lipca 2024 r., podczas koncertu finałowego i koncertu laureatów oraz na stronach internetowych: www.guitarfestival.okis.pl, www.okis.pl oraz na Fanpage’ach OKIS.

3.9 Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Fanpage’u udostępnionych w ramach Konkursu (zdjęć konkursowych, odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, Regulaminem, regulaminem portalu Facebook.com, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub naruszać prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię OBC, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.
3.10 Organizator zastrzega, że wykonania zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać prawa, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści na Fanpage’u.
3.11. W kwestiach nieprzewidzianych Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
4. NAGRODY
4.1. Spośród wszystkich Uczestników jury wyłoni laureatów, którym zostaną wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora – firmę Interton Classic oraz Organizatorów.
4.2.  Osobie, której przyznano  nagrodę, wskazaną w pkt. 4.1. zwana będzie dalej „Laureatem”.
4.3. Laureaci zostaną powiadomieni o sposobie, terminie i miejscu odbioru nagrody do dnia 20 lipca 2024 roku (dzień wręczenia nagród).
4.4 Z chwilą wyboru Laureatów Konkursu jest zakończenie posiedzenia jury w przedmiocie rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu (z posiedzenia zostanie sporządzony protokół). Niezwłocznie po wyborze Laureatów przez jury Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu na podstawie werdyktu Jury. Powiadomienie nastąpi słownie i poprzez dodanie komentarza przez Organizatora o byciu laureatem na Fanpage’u SGF. Odebranie nagrody nastąpi po wypełnieniu protokołu odebrania nagrody na miejscu.
4.5 Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody Laureatowi.
4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do  przyznania wyłącznie jednej nagrody w każdej z kategorii wiekowych, w  zależności od wyboru Organizatora.
4.7  Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.
4.8 Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
4.9 Odpowiedzialność Organizatora za jakiekolwiek przeszkody faktyczne lub prawne uniemożliwiające odebranie lub realizację nagród, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej, jest wyłączona, chyba że można przypisać mu winę zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego.
5. PRAWA AUTORSKIE
5.1 Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie opublikowanego zdjęcia przez Organizatora Konkursu w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i wyłonienie laureatów.
6. DANE OSOBOWE
6. 1 Przystępując do danego Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów.
6.2 Organizator informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Organizator informuje, że Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do jego danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
6.3 Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Rynek-Ratusz 24 we Wrocławiu, tel.: 713442864, adres e-mail: sekretariat@okis.pl

6.4 Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, natomiast w przypadku zwycięzcy – również w celu wydania nagrody.
6.5 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6.6 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania warunków niniejszej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie niniejszej umowy.
6.7  Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6.8 Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
6.9 Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.10 Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania.
6.11 Mając na uwadze powyższe wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ww. celem.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Konkurs może zostać unieważniony, jeżeli:
a) nikt nie przystąpi do Konkursu,
b) z innych ważnych przyczyn dotyczących Organizatora.
7.2 Decyzja o unieważnieniu Konkursu zostanie podana do wiadomości Uczestników w dniu 16 lipca 2024 r. na żywo oraz za pośrednictwem Fanpage’a.
7.3 Uczestnicy zrzekają się niniejszym wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z unieważnieniem Konkursu.
7.4 W stosunku do czynności Organizatora podjętych w toku Konkursu (także jego zaniechania) Uczestnik może wnieść protest do Organizatora. Protest wnosi się na piśmie do Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia czynności (przy zaniechaniu – ostatecznego terminu, do którego Organizator powinien jej dokonać) lub dnia, w którym Uczestnik powziął wiadomość o podstawie do wniesienia protestu, jednakże w żadnym wypadku nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator rozpatrzy sprzeciw w terminie 3 dni od jego wniesienia. O wniesieniu protestu, jego treści i zarzutach oraz o jego rozstrzygnięciu Organizator poinformuje pozostałych Uczestników za pośrednictwem mailingu lub Fanpage’a.
7.5 Uczestnik zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z Konkursem.
7.6 Wszelkie ewentualne spory związane z organizacją, przebiegiem oraz rozstrzygnięciem Konkursów, w tym dotyczące nagród, rozpoznawane i rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.
7.7 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
7.8 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7.9 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
7.10 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
7.11 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie jego trwania, w tym także prawo do zmiany nagród.

Skip to content