REGULAMIN SUMMER GUITAR FESTIVAL

2022

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Summer Guitar Festival jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą w Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze, a współorganizatorem – Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z
siedzibą we Wrocławiu 50-101, Rynek-Ratusz 24.

2. Festiwal odbędzie się w terminie 17-24 lipca 2022 r. (pobyt organizowany jest od kolacji –  godz. 18.00 –  w dniu 17 lipca do śniadania w dniu 24 lipca 2022 r.)

3. Festiwal skierowany jest do uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności gry na gitarze.

4. Wykupiony PAKIET MAESTRO obejmuje: 5 lekcji indywidualnych z wybranym wykładowcą (nie więcej niż 2 lekcje z jednym wykładowcą), możliwość udziału w konkursie (Regulamin Konkursu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Kursu) oraz zajęcia grupowe (opcjonalnie), koncerty, prezentacje oraz wykłady, zgodnie z programem Festiwalu (stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

5. Szczegółowe informacje na temat Festiwalu można znaleźć na stronie internetowej: https://guitarfestival.okis.pl/ lub można uzyskać telefonicznie: 71 344 28 64 wew. 216 lub 212 (OKiS).

UCZESTNICTWO ORAZ ORGANIZACJA

1. Zgłoszenia na Festiwal należy dokonać na stronie Festiwalu: guitarfestival.okis.pl poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia, (stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

2. Zgłoszenia poprzez stronę Festiwalu należy dokonać do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie.

3. Przed dokonaniem zgłoszenia na Summer Guitar Festival Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, Programem oraz treścią Formularza Zgłoszenia.

4. W imieniu Uczestników niepełnoletnich zgłoszenia na Festiwal dokonuje ich rodzic lub opiekun prawny.

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania uczestnika na Summer Guitar Festival jest dokonanie zgłoszenia na stronie oraz wpłacenie bezzwrotnej zaliczki za udział w Festiwalu w wysokości 1000 zł. (do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie).

6. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje organizacyjne na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszenia.

7. Festiwal zakończy Koncert Finałowy z udziałem Laureatów Konkursu Gitarowego, który odbędzie się  w dniu 23 lipca br. o godz. 20.00 i podczas którego wszyscy Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w Festiwalu.

8. Każdy z Uczestników Summer Guitar Festival ma obowiązek wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej wydarzenia, udostępnionej przez Organizatorów oraz przekazania ankiety Organizatorom najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 r.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru zgłoszeń na Festiwal, jeśli ilość zgłoszeń przekroczy ilość  miejsc dostępnych w Domu Młodzieży w Krzyżowej.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Festiwalu w przypadku, gdy:

– z powodu siły wyższej imprezy tego rodzaju nie będą mogły odbywać się na terenie gminy,
– wystąpi kolejna fala epidemii COVID-19 (lub innej) oraz wzrośnie ryzyko zachorowań,
– liczba zgłoszeń od uczestników nie osiągnie minimalnej liczby 35  lub wniesione wpłaty nie pokryją kosztów realizacji Festiwalu.

11. W przypadku odwołania imprezy z któregoś z ww. powodów, Organizatorzy zwrócą uczestnikom wniesione wpłaty.

OPŁATY

1. Uczestnicy Summer Guitar Festival 2022 sami opłacają koszty zgodnie z obowiązującym cennikiem udostępnionym na stronie internetowej Festiwalu.

2. Koszty udziału w Festiwalu:

PAKIET MAESTRO: 2500 zł.

Cena obejmuje całodzienne wyżywienie (3 posiłki), zakwaterowanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (w pokojach wieloosobowych), uczestnictwo  w 5 lekcjach indywidualnych i/lub grupowych, udział w konkursie gitarowym, udział w imprezach towarzyszących Festiwalowi.
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym, wówczas cena
PAKIETU MAESTRO wynosi 3200 zł;

– PAKIET OBSERWATOR: 1500 zł.

Cena obejmuje całodzienne wyżywienie (3 posiłki), zakwaterowanie w  Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (w pokojach 2, 3 i 4-osobowych), możliwość obserwacji lekcji indywidualnych i grupowych, udział w koncertach i wykładach towarzyszących Festiwalowi.

– PAKIET WEEKENDOWY: 500 zł.

Cena obejmuje całodzienne wyżywienie od kolacji w dniu 22 lipca do śniadania w dniu 24 lipca, 2 noclegi w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (w pokojach 2, 3 i 4-osobowych) udział w koncertach i wykładach towarzyszących Festiwalowi.

4. UWAGA! Wpłaty wpisowego w wysokości 1000 zł należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. na podany poniżej rachunek bankowy. Pozostałą część kwoty za wybrany pakiet można wpłacać na miejscu najpóźniej w dniu przyjazdu na Festiwal (przelewem, kartą lub gotówką).

Santander Bank Polska S.A 1/Oddział w Świdnicy
03 1090 2369 0000 0006 0201 9216
Z dopiskiem:
Summer Guitar Festival 2022 – imię i nazwisko uczestnika

5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów lub ich zmniejszenie w związku z niewykorzystaniem pełnego udziału w Summer Guitar Festival, tj. w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu z Festiwalu.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Summer Guitar Festival należy poinformować o tym Organizatorów Festiwalu.

7. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie oraz posiadania dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie przy sobie przez cały okres trwania Festiwalu.

PRZYJAZDY UCZESTNIKÓW

1. Przyjazdy Uczestników na Festiwal przewiduje się w dniu 17 lipca od godz. 14.00 (pierwszy zapewniany posiłek to kolacja o godz. 18.00 w dniu przyjazdu).

2. Po przyjeździe do ośrodka Uczestnicy zgłaszają się wraz z dokumentami tożsamości do Recepcji celem zakwaterowania, uzyskania informacji o rozkładzie zajęć oraz programie Summer Guitar Festival.

3. W razie, gdy wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa uczestnicy są zobowiązani do przyjazdu z własnymi maseczkami ochronnymi i noszenia ich w trakcie pobytu na Summer Guitar Festival.

4. Rozpoczęcie zajęć w ramach Summer Guitar Festival planuje się w dniu 18 lipca 2022 r. przed południem.

PROGRAM FESTIWALU

1. Organizatorzy Summer Guitar Festival zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie Festiwalu, w tym w programie zajęć oraz zmian w składzie kadry pedagogicznej. Wszelkie zmiany będą każdorazowo ogłaszane na stronie Festiwalu.

2. Grafik zajęć ustala Dyrektor Artystyczny w porozumieniu z Organizatorami. Surowo wzbronione jest indywidualne uzgadnianie lekcji z wykładowcami Summer Guitar Festival. Każde naruszenie tego punktu Regulaminu prowadzi do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z Summer Guitar Festival bez prawa zwrotu jakichkolwiek kosztów.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Ośrodka MDSM Krzyżowa oraz programu Summer Guitar Festival (w tym przestrzegania godzin posiłków, zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów w pokojach, a także zachowania ciszy nocnej) obowiązujących w MDSM Krzyżowa.

2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.

3. Organizatorzy mają prawo do wykluczenia z Festiwalu osób, które zakłócają przebieg zajęć lub zachowują się niestosownie podczas pobytu na Festiwalu.

4. Wstęp do sal zajęć indywidualnych i grupowych będzie odbywał się na podstawie wcześniej zgłoszonych list uczestnictwa lub identyfikatorów.

5. Zabronione jest wprowadzanie do pokoi osób niezameldowanych w nich przez Organizatorów oraz nieuczestniczących w Summer Guitar Festival.

6. Za wszelkie zawinione uszkodzenia i braki w urządzeniach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży uczestnicy ponoszą indywidualną odpowiedzialność materialną.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione, a nie zostały zdeponowane i pokwitowane w Recepcji w Krzyżowej.

8. W przypadku gdy zostanie stwierdzone przez Organizatorów lub osobę przez niego upoważnioną naruszenie zakazów określonych w niniejszych Warunkach, Uczestnik Festiwalu, który naruszył zakaz zobowiązuje się zapłacić na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży karę umowną w wysokości 1000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia.

9. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu mogą zostać odsunięte od udziału w Summer Guitar Festival w każdym jego momencie, bez zwrotu wniesionych opłat.

UCZESTNICY NIEPEŁNOLETNI

1. Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby poniżej 18 roku życia.

2. Organizatorzy zapewniają opiekę wychowawcy podczas trwania Festiwalu.

3. Osoby niepełnoletnie, które uczestniczą w Summer Guitar Festival bez opieki rodziców lub opiekunów prawnych, robią to pod warunkiem podpisania formularza kwalifikacyjnego przez rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Rodzice / opiekunowie prawni, podpisując formularz, wyrażają zgodę na przejęcie odpowiedzialności za transport uczestnika do i z Krzyżowej. Formularz kwalifikacyjny zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

5. Wypełniony formularz kwalifikacyjny prosimy przesłać pocztą na adres współorganizatora (Fundacja Krzyżowa) lub podpisaną i zeskanowaną wersję pocztą elektroniczną (anna.kiepura@krzyzowa.pl) oraz przywieźć oryginał formularza do Krzyżowej.

6. Osoby niepełnoletnie nie mogą opuszczać grupy lub terenu bez wiedzy i zgody Organizatorów.

7. Nieletni uczestnicy Summer Guitar Festival, którzy biorą udział w imprezie bez pełnoletnich opiekunów i którzy nie zostaną przez nich odebrani po zakończeniu imprezy, zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody podpisanej przez ich prawnych opiekunów na opuszczenie MDSM Krzyżowa samodzielnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Z chwilą dokonania zgłoszenia na Summer Guitar Festival 2022 uczestnicy (a w przypadku uczestników niepełnoletnich –  jego rodzice / opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku jako
Uczestnika Festiwalu poprzez filmowanie, nagrywanie i fotografowanie koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, a także na wykorzystywanie tych zdjęć i nagrań na wszelkich polach eksploatacji. Bez zgody
Organizatorów filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie uczestników Festiwalu jest zabronione.

W związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 dalej jako RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Informujemy, że:

a) Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Rynek-Ratusz 24 we Wrocławiu: 713442864, adres e-mail: sekretariat@okis.pl oraz Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze
b) Celem zbierania danych jest przyjęcie zgłoszeń i rejestracja uczestników Summer Guitar Festival. Dane są przetwarzane w celu organizacji imprezy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO.
c) Uczestnikowi Summer Guitar Festival przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
d) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa w Summer Guitar Festival.
e) W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w Summer Guitar Festival.
f) Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
g) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
h) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
i) Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania, tj. do czasu zakończenia i rozliczenia Summer Guitar Festival.
j) Mając na uwadze powyższe, jako Uczestnik Summer Guitar Festival lub w imieniu mojego podopiecznego będącego Uczestnikiem Summer Guitar Festival, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ww. celem oraz na określony w pkt. 8 okres.
k) Niniejsze warunki stanowią wzór umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego zawieranej z Organizatorem dotyczącym  uczestnictwa w Summer Guitar Festival.

Skip to content