OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

SUMMER GUITAR FESTIVAL 2020
  1. Organizatorem Summer Guitar Festival jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a Współorganizatorem
    i gospodarzem festiwalu jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą w Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.
  2. Uczestnicy Summer Guitar Festival sami opłacają koszty zgodnie z wybranym pakietem wg obowiązującego cennika, udostępnionego na stronie internetowej Festwialu.
  3. Wpłaty zaliczki w wysokości minimum 1/3 całej kwoty do zapłaty należy dokonywać w ciągu 3 dni od przesłania zgłoszenia na konto:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław

Santander Bank Polska S.A. 69 1090 2398 0000 0006 0801 z tytułem: [nr zamówienia] + [imię i nazwisko     uczestnika]

4. Cena pakietu obejmuje całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (w pokojach 3-, 4- i 5-osobowych), udział w koncertach i wydarzeniach towarzyszących oraz uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i/lub grupowych (zgodnie z ofertą wybranego pakietu). Istnieje możliwość podwyższenia standardu zakwaterowania za dodatkową opłatą.
5. Za niewykorzystany udział w Summer Guitar Festival nie przysługuje zwrot ani zmniejszenie kosztów udziału.
6. W przypadku niemożności przybycia na Summer Guitar Festival należy poinformować o tym Organizatora Kursu, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem festwialu.
7. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie oraz posiadania dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie przy sobie przez cały okres trwania festwialu.
8. Informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://guitarfestival.okis.pl/ lub telefonicznie: +48 71 344 28 64
9. Przed przystąpieniem do zgłoszenia na Summer Guitar Festival Organizator prosi o szczegółowe zapoznanie się z ofertą, internetowym Zgłoszeniem oraz Regulaminem.
10. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania uczestnika na Summer Guitar Festival jest dokonanie wpłaty zaliczki, wypełnienie wszystkich obowiązkowych rubryk zgłoszenia i akceptacja Regulaminu. Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie sklepu https://guitarfestival.okis.pl/ w podsumowaniu zakupu pakietu
11. Osoby niepełnoletnie przebywające w Krzyżowej bez rodziców lub opiekuna prawnego uczestniczą w Summer Guitar Festival w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży, który zgodnie z polskim prawem zgłaszany jest do rejestru MEN. Tym samym osoby niepełnoletnie biorące udział w Summer Guitar Festival pozostają pod opieką wychowawcy wypoczynku. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek wysłać pocztą na adres Współorganizatora (Fundacji „Krzyżowa”) wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną. Formularz Karta kwalifikacyjna jest do pobrania na stronie: https://guitarfestival.okis.pl/
12. Program Summer Guitar Festival przewiduje przyjazdy uczestników w dniu 25 lipca 2020r. a odjazdy w dniu 4 sierpnia 2020 r. po śniadaniu.
13. Uczestnicy po przyjeździe zgłaszają się wraz z dokumentami tożsamości do Recepcji w Krzyżowej celem uzyskania zakwaterowania, informacji o rozkładzie zajęć i programie Summer Guitar Festival
14. Organizator i Współorganizator mają pełne prawo do sfilmowania, nagrywania i sfotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji oraz mogą udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie. Bez zgody Organizatora lub Współorganizatora filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Summer Guitar Festival, zmian w programie zajęć oraz zmian w składzie kadry pedagogicznej.
16. Grafik zajęć ustala dyrektor artystyczny. Zabronione jest indywidualne uzgadnianie lekcji z wykładowcami Summer Guitar Festival. Każde naruszenie tego punktu Regulaminu prowadzi do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z Summer Guitar Festival bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
17. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione, a nie zostały zdeponowane i pokwitowane w Recepcji w Krzyżowej.
18. Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Summer Guitar Festival.
19. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka MDSM Krzyżowa oraz programu Summer Guitar Festival (np.: godziny posiłków, zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów w pokojach, cisza nocna) obowiązujących w MDSM Krzyżowa.
20. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.
21. Niepełnoletniemu uczestnikowi Summer Guitar Festival nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren Ośrodka MDSM Krzyżowa bez wiedzy i zgody Organizatora lub Współorganizatora.
22. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Summer Guitar Festival bez opiekunów i które po zakończeniu Kursu nie zostaną odebrane przez opiekunów, muszą przedstawić ich pisemną zgodę na samodzielny udział w festiwalu oraz udokumentować sposób powrotu do miejsca zamieszkania po opuszczeniu Ośrodka MDSM.
23. Organizator i Współorganizator mają prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
24. Wstęp do sal warsztatowych, zarówno podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych, będzie odbywał się na podstawie wcześniej zgłoszonych list uczestnictwa lub identyfikatorów informujących o rodzaju pakietu wykupionego przez danego uczestnika.
25. Wprowadzanie do pokoi osób nieuczestniczących w Summer Guitar Festival oraz udzielanie im noclegów jest zabronione.
26. W przypadku gdy zostanie stwierdzone przez Organizatora, lub osobę przez niego upoważnioną naruszenie zakazów określonych w niniejszych Warunkach, Uczestnik festiwalu, który naruszył zakaz zobowiązuje się zapłacić na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 1000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia.
27. Za wszelkie zawinione uszkodzenia i braki w urządzeniach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży uczestnicy ponoszą indywidualną odpowiedzialność materialną.
28. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać odsunięte od udziału w Summer Guitar Festival, w każdym jego momencie, bez zwrotu opłat.
29. Każdy z uczestników Summer Guitar Festival ma obowiązek wypełnienia ankiety dotyczącej wydarzenia udostępnionej przez Organizatora oraz przekazania ankiety Organizatorowi najpóźniej w dniu 25 lipca 2020 r.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Summer Guitar Festival w przypadku gdy z powodu siły wyższej imprezy tego rodzaju nie mogą się odbyć na ternie całego kraju lub gdy liczba zgłoszeń na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia nie osiągnęła 50 % z dostępnej liczby miejsc lub nie pokrywa kosztów realizacji festiwalu. W tym przypadku Organizator zwróci osobom, które dokonały zgłoszenia udziału przed terminem określonym powyżej 90 % wpłaconej kwoty

Niniejsze warunki stanowią wzór umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego zawieranej z Organizatorem dotyczącym  uczestnictwa w Summer Guitar Festival. Jeśli nie znalazłeś tu informacji, których potrzebujesz, sprawdź zakładkę FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania, a jeśli nadal Cię coś nurtuje, skontaktuj się z Organizatorem.

Regulamin ważny od 10.03.2020.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Kontakt

Telefon

+(48) 71 344 28 64

E-mail

guitarfestival@okis.pl

Adres

Rynek-Ratusz 24,
50-101 Wrocław