Regulamin konkursów „SUMMER GUITAR FESTIVAL 2021”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Dwa konkursy polegające na przesłuchaniach  uczestników Summer Guitar Festival 2021 przez JURY w dniu:
– 29 lipca 2021, zwany dalej „Konkursem Martinez”.
– 28 lipca 2021, zwany dalej „Konkursem Takamine”
Konkursy  organizowane są zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2 Organizatorem konkursów jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław (zwana dalej: „Organizatorem”). Konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) są przez środki masowego przekazu (Internet).

1.3 Konkursy nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.4 Regulamin Konkursów dostępny jest na stronie internetowej: www.guitarfestival.okis.pl

a) Konkursy są organizowane przez Organizatora na obszarze kompleksu pałacowego w Krzyżowej (Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze), w dniu 17 maja do 2 sierpnia 2021 r. (okres ten obejmuje ogłoszenie Konkursów, przeprowadzenie Konkursów, ich rozstrzygnięcie oraz okres pokonkursowy).
b) Konkursy prowadzone są na żywo, w obecności JURY.
c) Organizator informuje, że Konkursy nie są w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowane, popierane, przeprowadzane, administrowane ani stowarzyszone z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”).

2. ZAŁOŻENIA KONKURSÓW

2.1 Przedmiotem „Konkursu Takamine” jest wykonanie zadania konkursowego, czyli solowego występu gitarowego o długości od 7 do 10 minut przed JURY konkursowym.

2.2. W „Konkursie Takamine” mogą wziąć udział gitarzyści akustyczni (fingerstyle).

2.3. Przedmiotem „Konkursu Martinez” jest wykonanie zadania konkursowego, czyli solowego występu gitarowego o długości od 10 do 12 minut przed JURY konkursowym.

2.4. W „Konkursie Martinez” mogą wziąć udział gitarzyści klasyczni.

2.5. Celem niniejszych Konkursów jest aktywizacja osób zainteresowanych warsztatami gitarowymi, popularyzacja warsztatów Summer Guitar Festival oraz wizerunku Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

  1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSÓW

3.1 Oba konkursy są jednoetapowe, otwarte, skierowane do osób, które biorą udział w warsztatach Summer Guitar Festival na podstawie wniesionej opłaty pakietu MAESTRO STANDARD lub PAKIETU WEEKEND.

3.2 Językiem Konkursów są języki polski i angielski.

3.3 Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Osoba przystępująca do Konkursów zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej „Uczestnik”) i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Poprzez wniesienie opłaty za PAKIET MAESTRO STANDARD lub PAKIET WEEKEND uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursów;
b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także wizerunku przy ogłoszeniu wyników Konkursów, jako Laureata Konkursu.

3.4 Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego Konkursu ukończyły 18 lat.

3.5 Warunkiem uczestnictwa w danym Konkursie jest:

a) Uczestnictwo w warsztatach Summer Guitar Festival możliwe jest TYLKO poprzez wniesienie opłaty za pakiet MAESTRO STANDARD lub pakietu WEEKEND do daty końcowej naboru na warsztaty.

3.6 Uczestnik nie ma obowiązku uczestnictwa w konkursach i może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursach.

3.7 Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury złożonego z Organizatorów oraz Wykładowców (nauczycieli gry na gitarze) posiadających odpowiednią wiedzę pozwalającą ocenić umiejętności uczniów. Jury podczas oceny prac konkursowych będzie brało pod uwagę m.in. umuzykalnienie, kreatywność, dobór repertuaru i techniczny aspekt wykonawstwa.

3.8 Rozstrzygnięcie Konkursów zostanie ogłoszone w dniu 30 lipca 2021, w czasie trwania warsztatów oraz stronie internetowej www.guitarfestival.okis.pl oraz www.okis.pl oraz na Fanpage’ach OKIS.

3.9 Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Fanpage’u udostępnionych w ramach Konkursu (zdjęć konkursowych, odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, Regulaminem, regulaminem portalu Facebook.com, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub naruszać prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię OBC, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

3.10 Organizator zastrzega, że prace zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać prawa,
a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści na Fanpage’u.

W kwestiach nieprzewidzianych Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

  1. NAGRODY

4.1. Spośród wszystkich Uczestników jury wyłoni laureatów, którym zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

4.2.  Osobie, której przyznano  nagrodę, wskazaną w pkt. 4.1. zwana będzie dalej „Laureatem”.

4.3. Laureaci zostaną powiadomieni o sposobie, terminie i miejscu odbioru nagrody do dnia
30 lipca 2021 roku (dzień wręczenia nagród).

4.4. Z chwilą wyboru Laureatów Konkursów jest zakończenie posiedzenia jury w przedmiocie rozstrzygnięcia niniejszego Konkursów (z posiedzenia zostanie sporządzony protokół). Niezwłocznie po wyborze Laureatów przez jury Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursów na podstawie werdyktu JURY.  Powiadomienie nastąpi słownie i poprzez dodanie komentarza przez Organizatora o byciu laureatem na Fanpage’u SGF. Odebranie nagrody nastąpi po wypełnieniu protokołu odebrania nagrody na miejscu.

4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody Laureatowi.

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do  przyznania wyłącznie jednej nagrody, w  zależności od wyboru Organizatora.

4.7.  Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

4.8. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

4.9. Odpowiedzialność Organizatora za jakiekolwiek przeszkody faktyczne lub prawne uniemożliwiające odebranie lub realizację nagród, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej, jest wyłączona, chyba że można przypisać mu winę zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego.

  1. PRAWA AUTORSKIE

5.1 Poprzez przystąpienie do Konkursów i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie opublikowanego zdjęcia przez Organizatora Konkursów w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i wyłonienie laureatów.

  1. DANE OSOBOWE

6.1 W celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursów Uczestnik zobowiązany jest do przekazania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail). Przekazanie danych następuje dobrowolnie, jednakże warunkuje możliwość uczestnictwa w Konkursach oraz odbioru nagrody w przypadku bycia Laureatem.

6.2 Przystępując do danego Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureata.

6.3 Organizator informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursów. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Organizator informuje, że Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do jego danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

6.4 Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Rynek-Ratusz 24 we Wrocławiu, tel.: 713442864, adres e-mail: sekretariat@okis.pl

6.5 Dane osobowe Uczestników Konkursów przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursów, natomiast w przypadku zwycięzcy – również w celu wydania nagrody.

6.6 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6.7 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania warunków niniejszej umowy.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie niniejszej umowy.

6.8  Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.9 Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

6.10 Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.11 Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania.

6.12 Mając na uwadze powyższe wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ww. celem.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Konkursy mogą zostać unieważnione, jeżeli:

a) nikt nie przystąpi do konkursów
b) z innych ważnych przyczyn dotyczących Organizatora.

7.2 Decyzja o unieważnieniu Konkursów zostanie podana do wiadomości Uczestników w dniu 2 sierpnia 2020 na żywo oraz za pośrednictwem Fanpage’a.

7.3 Uczestnicy zrzekają się niniejszym wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z unieważnieniem Konkursów.

7.4 W stosunku do czynności Organizatora podjętych w toku Konkursów (także ich zaniechania) Uczestnik może wnieść protest do Organizatora. Protest wnosi się na piśmie do Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia czynności (przy zaniechaniu – ostatecznego terminu, do którego Organizator powinien jej dokonać) lub dnia, w którym Uczestnik powziął wiadomość o podstawie do wniesienia protestu, jednakże w żadnym wypadku nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator rozpatrzy sprzeciw w terminie 3 dni od jego wniesienia. O wniesieniu protestu, jego treści i zarzutach oraz o jego rozstrzygnięciu Organizator poinformuje pozostałych Uczestników za pośrednictwem mailingu lub Fanpage’a.

7.5 Uczestnik zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z Konkursami.

7.6 Wszelkie ewentualne spory związane z organizacją, przebiegiem oraz rozstrzygnięciem Konkursów, w tym dotyczące nagród, rozpoznawane i rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.

7.7 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

7.8 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów.

7.9 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

7.10 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursów, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

7.11 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
w każdym czasie jego trwania, w tym także prawo do zmiany nagród.

Skip to content